Magasins integritetspolicyer

 

När du handlar på magasin.se eller i någon av våra fysiska butiker samlar vi in olika uppgifter om dig. Det kan till exempel ske i samband med att du deltar i en tävling, använder dig av vår Personal Shopper eller skannar ditt Goodie-kort när du handlar en vara.

Vi har därför samlat alla våra integritetspolicyer inom respektive område så att du snabbt kan få en överblick över hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du en översikt över Magasins olika integritetspolicyerna följt av den fullständiga sekretesspolicyn för Goodie Card-medlemmar.

Integritetspolicy för Goodie Card-medlemmar

Översikt

 1. Vem är ansvarig för dina uppgifter
 2. I vilka syften använder vi dina uppgifter
 3. Vilken är grunden för vår hantering av uppgifter om dig
 4. Med vilka delar vi dina uppgifter
 5. När överför vi personuppgifter till länder utanför EU
 6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig
 7. Vilka rättigheter har du och var kan du klaga

1. Vem är ansvarig för dina uppgifter

Ansvarig för hanteringen av dina uppgifter:
Magasin du Nord, Th. Wessel & Vett A/S
Kgs. Nytorv 13
DK-1090 København K
Org.nr 58 19 12 13
Persondata@magasin.dk

2. I vilka syften använder vi dina uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i följande syften:

 • För leverans av överenskomna tjänster/varor.
  undefined
 • För kommunikation med dig i samband med utbud av våra tjänster.
 • För individuell marknadsföring, målinriktad med skräddarsydda erbjudanden och tjänster baserade på just dina personliga behov och önskemål. Magasin gör en profilering av dig och ditt shoppingmönster i syfte att skicka dig de erbjudanden som är mest relevanta för dig som kund.
 • För undersökningar, statistik och analyser för förbättring av våra produkter och tjänster.
 • I samband med eventuella uppkomna juridiska krav.

Angivande av personuppgifter kan vara nödvändigt i samband med ingående av ett kontrakt kring leverans av produkter eller tjänster. I dissa sammanhang skulle vi inte kunna erbjuda dig våra produkter eller tjänster om du inte informerar oss om de nödvändiga uppgifterna.

3. På vilken grund hanterarar vi dina personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter vilar alltid på lagstadgad grund.

Vi kan hantera dina personuppgifter baserat på följande grunder:

 1. Ditt uttryckliga samtycke som Magasin Goodie-medlem.
 2. Hanteringen krävs för att uppfylla ett avtal som du är en part i eller av hänsyn till genomförandet av föranstaltningar som görs på din anmodan före ingåendet av ett avtal, till exempel när du handlar på vår webbplats eller bokar tid hos en beauty shopper.
 3. Hanteringen är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som åligger Magasin, till exempel hantering och lagrande av transaktionsuppgifter i enlighet med dansk bokföringslag.
 4. Hanteringen är nödvändig för att Magasin eller tredje part ska kunna fullfölja ett legitimt intresse. Legitima intressen utgör;
 5. Fortlöpande förbättring av produkter, tjänster och shoppingupplevelser.
 6. För att målinrikta vår marknadsföring på sociala medier eller andra webbplatser. I dessa fall är uppgifterna som vidarebefordras begränsat till de uppgifter som du själv har tillhandahållit på Magasin.se som e-postadress.

4. Med vilka delar vi dina uppgifter

Vi delar uppgifter om dig med:

 1. Våra leverantörer  av it-tjänster (registerförare).
 2. Internt i relevanta avdelningar på Magasin.
 3. Externa revisorer.
 4. Facebook och Google för onlineannonsering.
 5. Offentliga myndigheter i den mån detta krävs enligt gällande lagstiftning.
 6. Varningsregister som identifierar riskabla transaktioner i syfte att bekämpa (organiserade) onlinebedrägerier.

Om vi delar uppgifter om dig med tredje part i marknadsföringssyfte, delar vi endast de allmänna uppgifter som du själv har tillhandahållit på din profil på Magasin.se

5. När överför vi personuppgifter till länder utanför EU/EEA

Magasin använder registerförare belägna i USA. Överföringen sker under Privacy-Shield-avtalet och i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 45. Du kan läsa mer om Privacy-Shield genom att följa denna länk: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Om dina personuppgifter behandlas av leverantör i ett annat land, garanterar Magasin att leverantörer enbart hanterar dina uppgifter i enlighet med Magasin’s instruktioner samt att uppgifterna i övrigt hanteras med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När vi överför personuppgifter till en registerförare utanför EU/EEA, hanteras uppgifter endast för de syften som har nämnts under punkt 2.

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter

Som Magasin Goodie-medlem: Uppgifter som du själv har tillhandahållit på din Magasin-profil lagras så länge du behåller medlemskapet. Om du avslutar medlemskapet sparar vi uppgifterna i ytterligare sex (6) månader för att ge dig möjlighet att visa kvitton även från tiden innan du avslutade ditt medlemskap. Därefter kommer uppgifterna att tas bort. Transaktionsuppgifter lagras i sex år i enlighet med dansk bokföringslag

Som gäst: Uppgifter kopplade till en transaktion lagras i sex år i enlighet med dansk bokföringslag.

7. Vilka rättigheter har du

Som registrerad kund hos Magasin har du tillgång till följande rättigheter:

 • Få tillgång till och kunna rätta dina uppgifter på Magasin.se
 • Ta bort dina uppgifter på begäran (se nedan).
 • Dataportabilitet, det vill säga att du kan begära att få ut de uppgifter som du själv har tillhandahållit till Magasin i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke. Tillbakadragandet av samtycket berör inte lagenligheten hos hanteringen baserad på samtycke innan detta drogs tillbaka.
 • Möjlighet att invända mot profilering.
 • Möjlighet att kräva begränsningar i hanteringen av personuppgifter.

Som kund hos Magasin har du när som helst rätt att få se och korrigera dina uppgifter precis som du har möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke till hanteringen av dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter hos Magasin borttagna. Dina uppgifter kommer att tas bort på din begäran, om något av följande kriterier är aktuella;

 • Du drar tillbaka ditt samtycke (under förutsättning att ditt samtycke bildade grunden för hanteringen),
 • Uppgifterna visar sig vara inkorrekta eller
 • Inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in eller om
 • Uppgifterna hanteras i strid med gällande lagstiftning.

Utövandet av dina rättigheter kan vara underkastade villkor och begränsningar, och kommer ofta att vara beroende av den konkreta hanteringssituationen. Om du anser att Magasin hanterar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, har du i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 77 möjlighet att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, framförallt i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum.

Du kan inlämna klagomål till den danska datainspektionen genom att följa denna länk: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Loading...