Integritetspolicy för besök på vår hemsida, i våra butiker och för köp av varor och användning av våra tjänster

Vi är glada över ditt intresse för Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord (”Magasin”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). 
Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår hemsida, våra sidor på sociala medier eller i våra butiker, samt när du genomför köp och vilka rättigheter du har kopplat till detta. 

1. Vi är personuppgiftsansvarig – hur kontaktar du oss?
Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:
Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord
Kongens Nytorv 13
1050 København K
CVR-nr (org.nr) 58 19 12 13
E-postadress: Persondata@magasin.dk

2. Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och på följande rättsliga grunder:

2.1    Undersökningar, statistik och analyser av din användning av vår plattform. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i att förbättra våra produkter och tjänster, däribland vår hemsida och vår app, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f.

2.2    Hantering och leverans av de varor du köper och de tjänster du använder. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt avtal med dig om köp av varor eller leverans av andra tjänster, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 b. 

2.3    Kommunikation med dig när du kontaktar oss i samband med ditt deltagande i våra tävlingar. 
Den rättsliga grunden för behandlingen av våra berättigade intressen i att i) kunna besvara din förfrågan och föra statistik i samband med detta, ii) tillhandahålla utbildning för våra medarbetare, samt iii) genomföra tävlingar, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f. 

2.4    Kameraövervakning i våra butiker för att förebygga och lösa klagomål och brottsliga handlingar, inklusive snatteri, stöld, missbruk av betalningsmedel samt lösa övriga drifts- och säkerhetsmässiga förhållanden, till exempel blockerade utrymningsvägar, inbrott, vandalism och liknande.
Den rättsliga grunden för kameraövervakningen omfattas av kameraövervakningslagen då vi har ett berättigat intresse i att sörja för att Magasin är en trygg och säker plats att handla på, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f. 
Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter kan vidare i vissa fall var nödvändig för att vi ska fastslå, försvara eller hävda rättsliga anspråk, jämför dataskyddsförordningen artikel 9.2 f. 

2.5    Uppfyllande av våra skyldigheter att behandla, inklusive att lagra, personuppgifter.
Den rättsliga grunden för denna behandling är vår skyldighet, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 c.

2.6    Inrätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, inklusive för att bekämpa bedrägeri.
Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att tillvarata våra juridiska rättigheter, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f.
I samband med de syften som nämnts i avsnitt 2.1 ovan kan vissa personuppgifter vara insamlade via cookies om du har gett särskilt samtycke till detta. I sådana fall är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 a. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på hemsidan i vår cookiepolicy.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
3.1    För syftena som nämnts i avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3 ovan och beroende på din användning av hemsidan behandlar vi generella personuppgifter om dig, till exempel:

 • Namn och adress
 • E-postadress och telefonnummer
 • Orderinformation, köphistorik och ärendenummer 
 • Uppgifter som du uppger i samband med din användning av tjänster, till exempel bokning av personal shopper-tjänster och skönhetsbehandlingar eller deltagande i liveshopping.
 • Uppgifter som du uppger i samband med din kommunikation med oss.
 • Uppgifter om dina förehavanden på vår plattform, inklusive vilka sidor du besöker, vilka produkter du klickar på och lägger i varukorgen, samt hur du interagerar med vår kommunikation. 
 • Uppgifter som samlas in via cookies i den omfattning som du gett särskilt samtycke till gällande vår användning av cookies.

3.2    För syftet som nämnts i avsnitt 2.4 ovan behandlar vi följande generella uppgifter om dig:

 • Bild- och videosekvenser utan ljud som upptagits i Magasins butiker samt vid ingångarna till dessa i överensstämmelse med lagstiftningen. 

Utöver detta kan vi i vissa fall behandla särskilda kategorier av personuppgifter om dig till följd av kameraövervakningen.

3.3    För syftet som nämnts i avsnitt 2.5 och 2.6 ovan behandlar vi några av de generella uppgifter som nämnts ovan.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med våra externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna å våra vägnar. De uppgifter som vi har samlat in om dig delas enbart i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla avtalet med den enskilda samarbetspartnern:

 • Leverantörer som bistår med teknisk drift av vår hemsida och våra appar, inklusive leverantörer av hostingtjänster och -lösningar som understödjer funktionalitet.
 • Leverantörer som bistår med marknadsföringsaktiviteter och kommunikation med kunder.
 • Leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att optimera vår verksamhet och din kundupplevelse.
 • Samarbetspartner som bistår med driften av kundservicetjänster, inklusive leverans av varor från webshoppen.

Dessa samarbetspartner är databehandlare och behandlar uppgifter i enlighet med våra instruktioner gällande personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlare får inte använda uppgifter för andra syften än att uppfylla sitt avtal med oss och ska behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla våra databehandlare.
Vi kan också dela personuppgifter med våra externa rådgivare, till exempel revisorer och advokater samt offentliga myndigheter om detta krävs enligt lag.

5. När överför vi dina personuppgifter till land utanför EU/EES?
Vi kommer att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Det rör sig om följande kategorier av mottagare som befinner sig i USA, Australien och Storbritannien.

 • Leverantörer som bistår med marknadsföringsaktiviteter och kommunikation i våra tekniska system.
 • Leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att optimera vår verksamhet och din upplevelse vid användning av vår hemsida.
 • Leverantörer som bistår med teknisk drift av vår hemsida, inklusive leverantörer av hostingtjänster och -lösningar som understödjer funktionalitet.

Storbritannien är enligt EU-kommissionens tillräcklighetsbedömning, jämför dataskyddsförordningen artikel 45, ett säkert tredje land då det har en adekvat skyddsnivå. 
För USA och Australien kan vi upplysa om att överföring till databehandlare i dessa länder sker i enlighet med giltiga garantier i form av EU-kommissionens standardavtalsvillkor, jämför dataskyddsförordningen artikel 46. Om du vill ha en kopia av standardavtalsvillkoren eller en lista över våra nuvarande databehandlare och underdatabehandlare är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 1 ovan.

6. Varifrån kommer dina personuppgifter?
Vi behandlar de personuppgifter som du ger oss och som samlas in automatiskt, inklusive via dina digitala förehavanden (bl.a. cookies) och via kameraövervakning i våra butiker.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt. 

7.1    Upplysningar om köp av varor och kommunikation med oss om detta kommer som utgångspunkt att raderas 2 år efter ditt köp i enlighet med köplagens reklamationstid. Upplysningar kan komma att sparas under en längre period, om detta krävs enligt lag, inklusive bokföringslagens krav om lagring av transaktionsuppgifter under det löpande året och ytterligare 5 år, eller om vi kan bevisa ett berättigat behov av att spara uppgifterna under en längre period, till exempel för fastställande av rättsliga anspråk.
Uppgifter som samlas in för användning för personal shopper- eller beauty shoppertjänster kommer automatiskt att raderas 30 dagar efter konsultationen.

7.2    Uppgifter som vi mottar från dig i samband med ditt deltagande i tävlingar raderas 6 månader efter att tävlingen avslutats. Uppgifter om vinster raderas 1 år efter att tävlingen avslutats, dock först efter det löpande året och ytterligare 5 år, i den mån transaktioner ingås.

7.3    Uppgifter som härstammar från kameraövervakning raderas automatiskt senast 30 dagar efter att inspelningen ägde rum, om uppgifterna inte ingår som dokumentation i ett konkret ärende. Uppgifterna raderas i sådana fall när ärendet är avslutat och syftet för behandlingen inte längre är aktuellt. 

7.4    Uppgifter om dig som används i samband med ett pågående ärende lagras tills ärendet är avslutat. 

7.5    Om radering av uppgifter som härstammar från cookies hänvisar vi till vår cookiepolicy.

8. Hur kontaktar vi dig om ändringar i behandlingen av dina personuppgifter?
Du kan alltid följa eventuella ändringar i vår behandling av dina uppgifter via magasin.dk. Vi rekommenderar att du löpande uppdaterar dig så att du alltid vet hur vi behandlar dina personuppgifter.

9. Vilka rättigheter har du?
Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter i samband med vår behandling av uppgifter om dig:

 • Du har rätt till tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig samt en rad ytterligare upplysningar.
 • Du har rätt att rätta dina personuppgifter.
 • Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad till att enbart bestå av lagring.
 • Du har i vissa fall rätt att överföra dina uppgifter, dvs. att du kan får dina personuppgifter levererade eller överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

I särskilda fall har du rätt till radering av uppgifter om dig innan tidpunkten för vår generella radering inträffar och du har i vissa fall rätt till att invända mot vår behandling. Du har alltid rätt att dra tillbaka ett givet samtycke till behandling av personuppgifter genom att skriva till oss på den e-postadress som finns angiven i avsnitt 1 ovan. Observera dock att om du ber oss radera dina uppgifter eller om du drar tillbaka ditt samtycke för anmälda tjänster kommer detta att medföra att vissa tjänster inte kan levereras.
Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av ditt tidigare meddelade samtycke fram till tidpunkten för tillbakadragandet. Om du drar tillbaka ditt samtycke har det därför först verkan från den tidpunkten och framåt.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter som du hittar på www.imy.se.

10. Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se.

Loading...